TÝM CENTRUM ALKOS


Psychoterapeuté

NÁŠ TÝM


Představujeme vám naše terapeuty.

Mgr. Břetislav Kantor, MBA, MSc., MPA

psychoterapeut, senior konzultant

Břetislav u nás působí jako supervizor, kouč, psychoterapeut, párový a rodinný terapeut, lektor. V oblasti psychologického poradenství pracuje již od roku 2008, koučování a supervizi se věnuje od roku 2015.

Břetislav vystudoval sociální práci se zdravotním profilem (Mgr.) FSS OU v Ostravě, během tohoto studia strávil 2 semestry na Hogeschool van Amsterdam (Nizozemí). Dále absolvoval psychoterapeutický výcvik MOVISA III, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu růstu Virginie Satirové (690 hod, 2009-2012), komplexní výcvik v SYSTEMICKÉ SUPERVIZI A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály (500 hodin, 2015-2017) a Hypnoterapeutický výcvik zaměřený na řešení (200 hodin, 2019-2020). V roce 2021 úspěšně dokončil studium Master of Business Administration (MBA) in Coaching, Mentoring and Leadership, dále studium Master of Science (MSc.) in Management a studium Master of Public Administration (MPA) (EDU Effective Business School ve spolupráci s LIGS University, USA). Břetislav má 15tiletou zkušenost v oblasti adiktologie (mj. byl vedoucím Terapeutického centra Renarkon o.p.s., ambulantní léčba - odborné sociální poradenství). Také spolupracoval s Probační a mediační službou ČR (externí psychoterapeut pro oběti násilných trestných činů) a je autorem několika konferenčních příspěvků.

Břetislav je předsedou odborné sekce A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním ) pro ambulantní služby v adiktologii. Dále je členem SNN (Společnost pro návykové nemoci), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů).

Jakub Vaňourný

Coach

Práce s lidmi se zavíslostí ve mně velice rezonuje. Jako trenér, který pracuje s lidmi již mnoho let, si uvědomuji, jak naše tělo a psychika jsou propojený systém, který se navzájem ovlivňuje.

Vyvázání se z jakékoliv závislosti není jednoduché, ale pevně věřím, že rozhodně možné.V této práci je pro mě inspirující a naplňující být přítomen u překonávání překážek klientů a pomáhat jim v osvobozování se z kruhu závislosti.

Rád bych s klienty v Centru Alkos hledal nové možnosti ve změně přístupu ke svému tělu a podporoval je na jejich cestě ke zdravějšímu životnímu stylu a vnímání sebe sama. Skrze pozitivní motivaci a disciplínu tvoříme společně s klientem pravidelnou a uvědomělejší péči o své tělo.

Plody této práce přicházeji nejen ve formě dobrého pocitu při aktivním pohybu, ale i v lepší kondici a houževnatosti a velmi rychle se odrážejí i do psychiky a do pozitivnějšího vnímání svého bytí.

Lidé, se kterými pracuji v rámci stacionáře v Centru Alkos, vnímám jako velmi motivované a cítím jejich rozhodnost najít začátek nové cesty, cesty, která vede ke svému zdravějšímu Já a mě velmi těší, že těmto lidem s hledáním mohu pomoci.

Mgr. Marta Šturmová

Vedoucí terapeutického týmu - senior konzultant

Můj životní a profesionální přístup v modalitě Gestalt je plně zaměřen na přítomnost, na posílení vlastního uvědomování, podporu růstu a
rozvoj potenciálu.
Setkání se mnou je živým dialogem, který nás oba obohacuje. Je jedinečné, zajímavé, vzrušující a smysluplné.
Máte možnost se při něm hodně naučit o své síle i slabosti, o své citlivosti, schopnosti milovat a také o odpovědnosti svých rozhodnutí.
Zlepšujete a prohlubujete vztah k sobě.
Hledání a zkoušení nového Vás vede k uvolnění některých zábran a k objevu nových možností, k hlubšímu pochopení situací, svého života a
sebe. A to Vás vede k integraci a jejímu vyjádření i v reálném životě, při setkání s ostatními lidmi.
Gestalt nabízí schopnost vidět a oceňovat kvality jednotlivců i skupin, dovednost přijímat věci takové jaké jsou, vstupovat do živého
kontaktu s lidmi, jací jsou a podporovat kontakt mezi různými částmi systému.
Já, jako Gestalt psychoterapeut a kouč vždy pracuji v dialogu, nevystupuji jako expert na problémy, dokážu naslouchat a podporuji.
Jsem partnerem při vytváření změny. Kladu důraz na prohloubení uvědomování – myšlenek, pocitů i tělesných pocitů; vedu koučované k
intenzivnějšímu vnímání přítomného okamžiku a toho, co je v něm skutečně důležité. Podporuji zdravější a zajímavější prožívání, při mé práci
nechybí blízký kontakt a energie. Pomáhám najít synergická řešení, umožňuji a facilituji dialog mezi různými částmi systému. Vždy respektuji
a beru vážně odpor, který se může při práci s lidmi objevit. Nepřistupuji k němu jako k nepříteli, ale vítám jej jako potenciální zdroj energie.

Michaela Duffková

Zakladatelka a Peer konzultantka

Michaela založila Centrum Alkos v roce 2020 na základě vlastních zkušeností se závislostí. 

Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík

Psycholog/psychoterapeut

Téma závislostí a terapeutická práce se závislými klienty jsou mi velmi blízké. Z velké části to připisuji skutečnosti, že pozice terapeuta v komunitě pro závislé byla mým vůbec prvním zaměstnáním v oboru psychoterapie. Mnoho z tehdejší doby mi přirostlo k srdci.

Po několikaleté odmlce a zaměření na jiné oblasti psychoterapie jsem cítil nutkání vrátit se k problematice závislostí a především ke skupinové práci s klienty. Ještě než jsem se začal po nabídkách z této oblasti skutečně rozhlížet, kontaktovala mě Míša Duffková se svojí ideou a plánem. Moc dlouho jsem neváhal, pro práci v centru Alkos hovořilo hned několik argumentů. Forma stacionáře mě lákala, práce v kolektivu mi už nějakou dobu chyběla, odhodlání zakladatelky je nakažlivé a kdo by se nechtěl potkávat při skupinové terapii v kouzelném prostředí historické vily...?

Pozice:

Vzdělání

MU Brno - Fakulta sociálních studií – psychologie (2007-2014)
MU Brno - Ekonomicko-správní fakulta - management (2007-2013)
frekventant systematického výcviku v gestalt psychoterapii Gestalt Studia (2015/2022)

Praxe:

psycholog v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím (2016-2019)
terapeut v komunitě pro drogově závislé – Krok, z.ú. (2015-2016)
soukromá psychologická praxe (od 2014)
Další vzdělání:

absolvent akreditovaného kurzu Psycholog ve zdravotnictví (2014/2015)
absolvent základního stupně kurzu Autogenní trénink (2014)

MUDr. Veronika Liščáková

Lékař a psychoterapeut

Už více jak 10 let pomáhám lidem k lepšímu zdraví a spokojenému životu. Působím jako zástupce primáře na Oddělení návykových nemocí v PN Brno a poskytuji psychoterapii na míru v soukromé praxi jako psychoterapeutka s výcvikem v KBT. 

Věnuji se nejen problematice závislostí, ale i řadě dalších oblastí, ve kterých se klienti trápí. Můj přístup vychází z přesvědčení, že se vše dá vyřešit či změnit, když člověk alespoň trochu chce. Což potvrzuje příběh zakladatelky Míši. A i z toho důvodu s Centrem Alkos spolupracuji. 

Denní stacionáře mají obrovský potenciál. Umožňují intenzivní léčbu a dennodenní terapeutickou pomoc i při zachování klienta v jeho prostředí a s jeho blízkými, a to bývá důležitá součást v motivaci pro boj se závislostí. 

Tento záměr rozšířit nabídku možností pro závislé mě nadchl, a tak přirozeně vyplynula i má touha zapojit se a přispět svými znalostmi, dovednosti a nadšením. 

Fandím Míše a každému, kdo se rozhodne vymanit z toho, co ho ničí. A takovou sílu a odhodlání máte i vy – v Alkos centru se o tom díky mně a mým kolegům můžete přesvědčit.

Pozice:

Vzdělní:

2004–2010 – MU Brno – Všeobecné lékařství

2017 – Atestace v oboru Psychiatrie

Nyní v přípravě k druhé atestaci v nástavbovém oboru Adiktologie

Absolvent psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii pod institutem KBT Odyssea

Praxe:

Zástupce primáře na oddělení návykových nemocí v PN Brno

KBT psychoterapeut v soukromé praxi

Objednat se

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce